missie

STB Gymnastics Berchem is een turnvereniging die kwalitatieve gym aanbiedt aan meisjes, jongens, dames en aan kinderen met een beperking.
Wij streven ernaar om elke gymnast op eigen tempo en niveau een turncarrière te laten uitbouwen.
 

VISIE

Tijdens onze jaarlijkse nadenkdag hebben we met het bestuur nagedacht over waar we met STB naartoe willen. Onze visieontwikkeling is een rechtstreeks resultaat van de brainstormsessie met als basisvraag:

Hoe ziet STB eruit in het jaar 2023?

Bestuur:

 • Tegen 2023 willen we binnen STB een duidelijke verjonging van het bestuur;

 • Elk bestuurslid heeft een helder takenpakket met beschrijving van wat iedere taak inhoudt en de bijhorende tijdsinvestering;

 • STB zal werken met verschillende teams (voorbeeld: Communicatie team, Feest team, Sporttechnisch team, …);

 • Het Sporttechnisch team zal geleid worden door een jeugdsportcoördinator;

 • Alle andere teams komen onder de vleugels van een teamcoördinator;

 • De kern van bestuursleden bestaat uit: een voorzitter, een penningmeester & een secretaris;

 • De kern van bestuursleden zal maandelijks samen vergaderen en vormt het dagelijks bestuur;

 • Zowel de jeugdsportcoördinator als de teamcoördinator zal uitgenodigd worden op deze vergaderingen indien gewenst.

Trainers:

 • In 2023 zal de jeugdsportcoördinator de functie hebben van trainersverantwoordelijke. Hij/zij zal het aanspreekpunt zijn voor alle trainers en vormt de link tussen de trainers & het bestuur;

 • We streven ernaar om met zoveel mogelijk gekwalificeerde trainers te werken. We stimuleren onze trainers zoveel mogelijk opleidingen en bijscholingen te volgen door terugbetaling van cursusgeld;

 • Voor elke trainer is er minstens één hulptrainer. De jeugdsportcoördinator zal een stappenplan opstellen om dit te bereiken;

 • We willen het teamgevoel bij de trainers aanwakkeren, zodat we op activiteiten het merendeel van de trainers bereiken;

 • Leidingvergaderingen zullen op een andere manier worden ingevuld;

 • We willen de vaardigheden van onze trainers uitbreiden: sociale omgang, duurzaam turnen, ... .

Vrijwilligers:

 • In 2023 willen we minstens 25 extra actieve vrijwilligers aan STB binden, die goesting hebben om STB te versterken;

 • Elk van deze 25 actieve vrijwilligers zal deel uitmaken van één of meerdere teams (Communicatie team, Promo team of Feest team);

 • Er zal een teamcoördinator zijn die deze verschillende teams leidt en zo ook de spreekbuis vormt van de vrijwilligers naar het bestuur toe;

 • STB wil een hecht team van vrijwilligers dat graag samenwerkt en plezier maakt;

 • We hebben aandacht voor eigen initiatief van vrijwilligers die leuke, creatieve ideeën hebben om onze club te versterken of verbeteren;

 • 1 maal per jaar worden alle vrijwilligers in de bloemetjes gezet voor hun inzet.

Leden:

 • Naar 2023 toe willen we het huidige aantal leden graag behouden. We zijn een gezonde club, die niet verder hoeft uit te breiden;

 • Voorts willen we het probleem van onze wachtlijsten oplossen. Hiervoor willen we gaan naar een systeem van een maximum aantal leden in de wachtlijst per turngroep.

Ouders:

 • We willen toewerken naar een infomoment voor de ouders per groep bij de start van elk nieuwe jaar;

 • We maken een praktische online guideline op met alle belangrijke info voor nieuwe en huidige leden;

 • Verder willen we de ouders betrekken bij de evaluatie van wedstrijd gymnasten en dit het hele jaar door.

Infrastructuur:

 • Het is een droom om te beschikken over permanent opgestelde zalen;

Wat we wel kunnen doen is proberen in te zetten op de Brilschans. We willen dan ook zoveel mogelijk samenwerken met andere turnclubs om van de Brilschans ‘een echte gymzaal’ te maken.

Financiën:

 • Als gezonde vzw willen we een financiële balans in evenwicht waarbij de uitgaven (huur van de zalen, aankoop materiaal, uitbetaling van de lesgevers, jeugdsportcoördinator, verenigingsmanager, verzekering van de leden, …) volledig gedekt wordt door de inkomsten (lidgelden van de leden, subsidies);

 • We stellen een eerlijke procedure op op basis van een balans in evenwicht, waarbij de lidgelden van elke groep ieder jaar automatisch berekend worden;

 • We willen ook werk maken van een gedragen kansarmenbeleid, waarbij we kijken hoe we deze specifieke doelgroep kunnen blijven behouden.

Interne en externe communicatie:

 • In 2023 zullen we werken aan de hand van een duidelijk communicatieplan. Enkele van de zaken die hierin opgenomen zullen worden zijn;

 • Communicatiemiddelen gebruiken op basis van de noden van de ontvanger ipv van de zender;

 • Meer inzetten op social media zoals Facebook en Whatsapp;

 • Domeinnaam stbgymnastics gebruiken voor alle communicatie;

 • Opvolgen van de nieuwe communicatietrends.

 

externe samenwerkingen

TOPGYM Antwerpen

Wij trachten als gymclub onze gymnasten de mogelijkheid aan te bieden om op een hoger niveau te kunnen presteren.  Met deze reden is STB mee ingestapt in het project TOPGYM Antwerpen, een samenwerking tussen 4 erkende Antwerpse Gymnastiekclubs. Trainers kunnen ervaringen delen, infrastructuur kan gedeeld worden en gymnasten kunnen samen extra trainen.

Gymnastiek federatie Vlaanderen

Onze club is aangesloten bij de Gymnastiek federatie Vlaanderen.  Zij begeleiden gymclubs en helpen hen om hun organisatie te optimaliseren.

Omnigym Jong Edegem

Onze trampoline-ploeg werkt samen met de trampoline-ploeg van Omnigym Jong Edegem.  Ook hier worden trainers, trainingsplaatsen en ervaringen gedeeld.

 

Demo groep tijdens ons jaarlijks turnfeest.

Demo groep tijdens ons jaarlijks turnfeest.